Logo Eleccións 2016
Logo da Xunta de Galicia

Dereitos laborais

Os designados membros de mesa para as eleccións do 25 de setembro de 2016, deberán cumprir coas súas obrigacións o día da votación, con independencia da xornada de traballo do día anterior.

Os traballadores por conta allea e os funcionarios nomeados membros de mesa, teñen dereito a un permiso retribuído da xornada completa durante o día da votación, se é laborable. En todo caso, teñen dereito a unha redución da súa xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior.

Para facilitar o cumprimento dos deberes dos membros de mesa, a quenda de noite que comeza o día 25 de setembro ha de computarse como xornada laboral do día electoral, e o dereito de redución de 5 horas da xornada de traballo pode exercerse na quenda de noite seguinte do traballador, a condición de que esta quenda se inicie o día inmediatamente posterior ao das eleccións do 25 de setembro.

(ORDE do 22 de agosto de 2016 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia nas eleccións convocadas para o día 25 de setembro de 2016 mediante o Decreto 92/2016, do 1 de agosto, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións)