Logo Eleccións 2016
Logo da Xunta de Galicia

Presentación de candidaturas

Os partidos, federacións, coalicións e agrupacións que pretendan concorrer ás eleccións ao Parlamento de Galicia designarán ás persoas que deban representalos ante a administración electoral como representantes xerais ou de candidaturas.

Os partidos, federacións, coalicións e agrupacións que pretendan concorrer ás eleccións ao Parlamento de Galicia designarán, por escrito, ante a Xunta Electoral de Galicia un representante xeral, antes do noveno día posterior á convocatoria de eleccións (nestas eleccións, convocadas para o 25 de setembro de 2016, antes do 12 de agosto de 2016).

Cada un dos representantes xerais designará, antes do undécimo día posterior á convocatoria (neste proceso, antes do 15 de agosto de 2016), ante a Xunta Electoral de Galicia, aos representantes das candidaturas que o seu partido, federación, coalición ou agrupación presente en cada unha das circunscricións electorais.

No prazo de dous días, a Xunta Electoral de Galicia comunicará ás Xuntas Electorais Provinciais os nomes dos representantes das candidaturas correspondentes á súa circunscrición.

As candidaturas subscritas polos representantes dos partidos, federacións, coalicións e agrupacións deben presentarse ante as Xuntas Electorais Provinciais nun prazo comprendido entre o décimo quinto e o vixésimo día posterior á convocatoria. Nestas eleccións, o prazo para a presentación de candidaturas iníciase o día 17 de agosto e finaliza o 22 de agosto de 2016.

Para que un partido político ou federación poida presentar unha candidatura, abonda con que estea inscrito no rexistro regulado pola Lei orgánica 6/2002, do 27 de xuño, e que esa inscrición non sexa cancelada antes do día da votación.

O escrito de presentación de cada candidatura debe expresar claramente a denominación, siglas e símbolo do partido, federación, coalición ou agrupación que a promove.

As candidaturas para as eleccións ao Parlamento de Galicia deben presentarse coas listas ordenadas de candidatos/as, cos seus nomes e apelidos e coa declaración de cada un deles aceptando a súa inclusión, incluíndo tanto os candidatos/as como deputados/as a elixir na circunscrición, e cinco suplentes como máximo. De sumarse, ademais, para cada candidato/a, unha fotocopia do documento nacional de identidade, unha declaración de non estar incurso en ningunha causa de ilegibilidad, e unha certificación acreditativa da súa inscrición no Censo electoral.

Son causas de ilegibilidad o desempeño de determinados cargos públicos, así como a condena en sentenza firme a pena privativa de liberdade, no período que dure a pena e, aínda que a sentenza non sexa firme, a condena por delitos de rebelión ou, no caso de membros de organizacións terroristas, a condena por delitos contra a vida, a integridade física ou a liberdade das persoas.

Ningún candidato/a pode presentarse en máis dunha circunscrición nin formar parte de máis dunha candidatura.

As Xuntas Electorais competentes realizan a proclamación de candidatos o vixésimo sétimo día posterior á convocatoria, neste caso, o día 29 de agosto de 2016.

As candidaturas proclamadas deben ser publicadas o vixésimo oitavo día posterior á convocatoria, neste caso o 30 de agosto de 2016.

Aquelas formacións políticas que desexen concorrer ás próximas Eleccións ao Parlamento de Galicia:

Deberán presentar o correspondente formulario de Presentación de Candidatura debidamente cumprimentado ante as Xuntas Electorais Provinciais.

Adicionalmente aquelas formacións políticas que así o desexen, poderán presentar a listaxe de candidatos en ficheiro Excel (ou equivalente) co fin de facilitar e axilizar a súa publicación no DOG. O devandito ficheiro deberá reunir os seguintes requisitos:

 • A información de cada candidato debe ser a seguinte (os campos marcados con * son obrigatorios):
  • Columna A: * TIPO DE CANDIDATO ("T" para titulares, "S" para suplentes)<
  • Columna B: * ORDE QUE OCUPA
  • Columna C: * NOME DO CANDIDATO
  • Columna D: * PRIMEIRO APELIDO
  • Columna E: SEGUNDO APELIDO
  • Columna F: DNI (o formato válido é 00000000A, sen separadores e incluíndo a letra)
  • Columna G: * SEXO ("M" para mulleres, "H" para homes)
  • Columna H: * INDEPENDENTE (se o candidato é independente indicalo cunha "S", en caso contrario "N")
  • Columna I: PARTIDO AO QUE PERTENCE (só no caso de formar parte dunha coalición, siglas do partido ao que pertence o candidato).
 • A estrutura do ficheiro de candidatos debe axustarse ás seguintes indicacións:
  • Primeiro todos os candidatos titulares e despois todos os suplentes.
  • Só deben aparecer datos na primeira pestana do ficheiro.
  • O ficheiro non debe conter cabeceiras nas columnas.
  • Os campos marcados con asterisco {*} son obrigatorios. O resto de campos son opcionais e en caso de non aplicar deixaranse en branco.