Logo Eleccións 2016
Logo da Xunta de Galicia

Voto do electorado temporalmente no estranxeiro

Ampliado o prazo para a solicitude do voto dos electores temporalmente ausentes ata o 5 de setembro. Máis información aquí.

Electores

Deben reunir as seguintes características conxuntamente:

 • Estar censado en Galicia e residir temporalmente no exterior, polo que non poden exercer o voto presencial.
 • Non poder exercer o voto por correo porque os trámites deben ser realizados polo/a propio/a elector/a, persoalmente, nas oficinas de Correos do territorio nacional.
 • Non estar inscritos no Censo electoral de residentes ausentes (CERA) por non residir con carácter permanente no estranxeiro.
 • Figurar inscritos no Rexistro de Matrícula Consular como non residentes.

 

Instrucións de solicitude de voto dos/as electores/as temporalmente ausentes

Para realizar o voto por correo o elector ou electora debe:

 • Recoller o impreso de solicitude do voto por correo, nos Consulados e Seccións Consulares de Embaixadas ou descargalo da Web do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación (www.mae.es) ou a través da seguinte ligazón:

Impreso de solicitude de voto dos/as electores/as temporalmente ausentes.

 • Estar inscrito ou inscrita no Rexistro de Matrícula do Consulado como non residente. De non estalo, poderá facelo no mesmo momento no que recolla a citada solicitude ou cando vaia entregala.

O prazo para efectuar a solicitude é desde o día da publicación da convocatoria electoral até o vixésimo quinto día posterior á convocatoria de eleccións (do 2 de agosto ao 5 de setembro).

Para entregar a solicitude hai que facer o seguinte:

 • Presentarse nas Oficinas Consulares ou Seccións Consulares das Embaixadas e entregar a solicitude enchida, dirixida á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, indicando o enderezo postal no que desexa recibir a documentación.
 • O consulado esixiralle ao elector ou electora a súa identificación mediante a exhibición do DNI ou pasaporte e verificará a súa inscrición no rexistro como “non residente” así como a coincidencia da firma que figura na solicitude co DNI ou pasaporte.
 • Seguidamente o consulado remitirá a solicitude de voto por correo á Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral correspondente.

A continuación cítanse os pasos que hai que realizar para enviar a documentación electoral:

 • A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral, unha vez recibida a solicitude, anotará no censo que o elector ou electora vai votar por este procedemento a fin de que non vote persoalmente, o día da votación, na mesa electoral.
 • A Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral enviará a documentación por correo certificado e urxente ao domicilio do elector ou electora, no estranxeiro. En concreto recibirá:
  • Folla explicativa.
  • Certificado de inscrición no censo.
  • Papeletas e sobre de votación.
  • Sobre dirixido á mesa electoral.

O prazo para enviar a documentación electoral é a partir do día vixésimo oitavo posterior á convocatoria electoral (do 30 de agosto ao 7 de setembro).

Unha vez que o elector ou electora recibiu a documentación, introducirá no sobre dirixido á mesa electoral:

 • O certificado de inscrición no censo.
 • O sobre de votación coa papeleta elixida.
 • E, se así o desexa, o impreso enchido para a devolución dos gastos de franqueo polo envío do voto á mesa electoral.

Será indispensable para a validez do voto que conste claramente no sobre dirixido á mesa electoral un cuño ou outra inscrición oficial da Oficina de Correos do Estado que certifique o cumprimento do requisito do envío do voto tres días antes de ter lugar as eleccións, é dicir, antes do 22 de setembro.

Para máis información ver normativa. Descargar Real decreto 1621/2007, de 7 de decembro, polo que se regula un procedemento de votación específico para os cidadáns residentes temporais no estranxeiro (BOE nº 299, de 14 de decembro).